برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد رایگان b (1137)

2-3) سیر تکامل فناوری اداری ………………………………………………………………………………………………….. 182-4) قابلیت های اداری اتوماسیون …………………………………………………………………………………………….. 192-5) مزایای اتوماسیون اداری ……………………………………………………………………………………………………. 212-6) محدودیت ها و چالش های اتوماسیون اداری ………………………………………………………………………. 222-7) بهره وری ………………………………………………………………………………………………………………………… 232-8) بهره وری کارکنان ……………………………………………………………………………………………………………. Read more…

مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه b (1135)

1-5 بحث و تفسیر نتایج پژوهش …………………………………………………………………… 802-5 نتیجه گیری نهایی …………………………………………………………………………………. 943-5 کاربرد یافته ها و پیشنهادات برای پژوهش های بعدی ………………………………… 96 منابع و مآخذ– فهرست منابع………………………………………………………………………………………………. 99– پیوست ها …………………………………………………………………………………………….. 107– چکیده Read more…

مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد b (1134)

1-5 بحث و تفسیر نتایج پژوهش …………………………………………………………………… 80 سایت منبع 2-5 نتیجه گیری نهایی …………………………………………………………………………………. 943-5 کاربرد یافته ها و پیشنهادات برای پژوهش های بعدی ………………………………… 96 منابع و مآخذ– فهرست منابع………………………………………………………………………………………………. 99– پیوست ها Read more…

مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه b (1133)

بند اول:بررسی اجماع فقها80بند دوم:بررسی روایت نبوی”نهی النبی عن بیع الغرر”81الف)تعریف غرر83ب)رابطه غرر و جهل85بند سوم:بررسی روایات خاصه86مبحث دوم:بررسی صحت بیع با ثمن شناور در فقه87گفتار اول:آراء فقها88بند اول:فقهای شیعه88بند دوم:فقهای اهل سنت و جماعت96گفتار Read more…

مقالات و پایان نامه ها

مقاله b (1131)

2‌. 3‌ .1‌. عناصر درختی رویشگاه‌های مانگرو استان هرمزگان34 2‌. 3‌. 1‌. 1‌. درخت حرا34 2‌. 3‌. 1‌. 2‌. درخت چندل38 2‌. 3‌ .2‌. فنولوژی گونه‌های حرا و چندل41 2‌. 3‌ .3‌. گونه‌های علفی همراه Read more…

مقالات و پایان نامه ها

مقاله دانلود b (1129)

ب: دیدگاه آیت الله مکارم شیرازی80ج: دیدگاه صاحب جواهر84گفتار سوم: دیدگاه مخالفین اجرای حد در زمان غیبت85الف : دیدگاه آیت الله خوانساری96ب: دیدگاه شیخ انصاری98ج: دیدگاه آیت الله بروجردی105د:دیدگاه آیت الله خویی107مبحث دوم: طریقیت یا Read more…

مقالات و پایان نامه ها

تحقیق رایگان b (1128)

گفتار دوم: پیشگیری وضعی …………………………………………………………………………………………………….81 فصل سوم: سیاست جنایی قضایی در قبال تجهیزات دریافت از ماهواره……… 90 مبحث اول: سیاست جنایی قضایی………………………………………………………………………………………91بند1- مداخله‌جویی93بند2-غیر‌افتراقی بودن94بند3- غیر‌تعدیلی بودن94 در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منابع تحقیق b (1127)

2-16- شاخصهای کارآیی مالی502-16-1- بازده مجموع داراییها (ROA)502-16-2- نسبت قیمت به عایدی هر سهم (P/E)512-16-3- بازده سالانه سهام (ASR)512-16-4- بازده مجموع حقوق صاحبان سهام (ROE)52فهرست مطالب عنوان صفحه 2-16-5- ارزش افزوده اقتصادی (EVA)522-17- مفاهیم ارزش Read more…

مقالات و پایان نامه ها

مقاله دانلود b (1126)

2-16- شاخصهای کارآیی مالی502-16-1- بازده مجموع داراییها (ROA)502-16-2- نسبت قیمت به عایدی هر سهم (P/E)512-16-3- بازده سالانه سهام (ASR)512-16-4- بازده مجموع حقوق صاحبان سهام (ROE)52فهرست مطالب عنوان صفحه 2-16-5- ارزش افزوده اقتصادی (EVA)522-17- مفاهیم ارزش Read more…