جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

جدیدترین مطالب :

آموزشی

معصومیت گمشده 

  دوستی داشتم که در آلمان زندگی می کرد. میگفت در زمان مدرسه به اندازه ای واسه کودکان فیلمِ “فهرست شیندلر” رو به نمایش می ذارن تا جدا از اینکه اعلام خجالت خود از گذشته، بیشتر بخوانید...