ارشددانلود-

  نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به…

پایان نامه- تحلیل دو بعدی تنش – کرنش در محیط های سنگی اطراف تونل با رفتار الاستو- پلاستیک غیر خطی تحت بارهای برشی با روش اجزای محدود

پیوست شماره2: ترسیم ناحیه گسیختگی در محیط الاستیک توسط روابط تحلیلی……………………………….117 پیوست شماره 3: آنالیز ناحیه گسیختگی در محیط الاستو پلاستیک………………………………………………………..118 فهرست جدولها عنوان و شماره صفحه شکل شماره1: مدل…

(سایت مرجع پژوهش )- تحلیل پایداری شیروانی های خاکی و بهینه یابی سطح لغزش شیروانی ها با استفاده از الگوریتم بهینه یابی93

1-2- اهداف پایان نامهدر این پایان نامه جهت تحلیل شیروانی های خاکی از روش بیشاپ اصلاح شده و تلفیق آن با الگوریتم جامعه پرندگان که یکی از روش های بهینه…